فرو Quasi فروز فرى


Q. Q. 1فَرْوَزَ

see in art. فرز.