ديد دير ديص


5. ⇒ تديّر

تديّر: see art. دور.


دَيْرٌ

دَيْرٌ: see art. دور.


دَيْرَانِىٌّ

دَيْرَانِىٌّ: see art. دور.


دَيِّرٌ

دَيِّرٌ: see art. دور.


دَيِّرَةٌ

دَيِّرَةٌ: see art. دور.


دَيَّارٌ

دَيَّارٌ: see art. دور.


دَيُّورٌ

دَيُّورٌ: see art. دور.