ضرح ضرد ضرس

Quasi ضرد


8. ⇒ اضترداضطرداضّرد

اِضْطَرَدَ, as though from ضَرَدَ: see 8 in art. طرد.