ضرح Quasi ضرد ضرس


8. (اضترداضطرداضّرد)

اِضْطَرَدَ, as though from ضَرَدَ: see 8 in art. طرد.