دول دولاب دوم


دُولَابٌ

دُولَابٌ, or دَوْلَابٌ: see art. دلب.