سفن سفند / سفنط سفه

سفند and سفنط


إِسْفَنْدٌ / إِسْفَنْطٌ

إِسْفَنْدٌ and إِسْفَنْطٌ: see arts. سفد and سفط.