نخل نخو ند


1نُخِىَ بِكَذَا

: He boasted of such a thing: see زُهِىَ بِكَذَا.

نَخْوَةٌ

Pride; self-magnification; haughtiness. (Ṣ, Mṣb, Ḳ.)