قثأ قثد قثرد


1. (قثد)

قَثَدَ, aor. ـِ, (TḲ,) inf. n. قَثْدٌ, (Ḳ,) He ate the [plant, or vegetable, called] قَثَدٌ. (Ḳ.)


8. (اقتثد)

اقتثد He cut (L, Ḳ) as one cuts the قثد. (L.)


قَثَدٌ

قَثَدٌ [a coll. gen. n.] A certain plant resembling the قِثَّآء [a kind of cucumber]: (Ṣ, L, Ḳ:) or a species of the قثّآء: (L, Ḳ:) or the round قثّآء: (IDrd, L:) or the خِيار: (L, Ḳ:) or the خيار باذرنق [Persian بَادْ رَنْكْ]: (T, L:) n. un. with ة. (L, Ḳ.)