شمردل شمرذل شمز


شَمَرْذَلٌ

شَمَرْذَلٌ a dial. var. of شَمَرْدَلٌ [q. v.]. (Lth, O, Ḳ.)