شغر شغرب شغزب


Q. 1شَغْرَبَهُ

i. q. شَغْزَبَهُ, q. v. (AZ, TA.)

شَغْرَبَى

(TA) and شَغْرَبِيَّةٌ (Ḳ) i. q. شَغْزَبَى and شَغْزَبِيَّةٌ. (Ḳ, TA.)