شنب شنبث شنبر


Q. 1. ⇒ شنبث

شَنْبَثَ الهَوَى قَلْبَهُ, (Ṣ and L in art. شبث, as Q. Q., and Ḳ in the present art.,) inf. n. شَنْبَثَةٌ, (Ṣ, L,) Love clave to his heart. (Ṣ, L, Ḳ.)


الشَّنْبَثُ

الشَّنْبَثُ The lion; as alsoالشُّنَابِثُ↓. (Ḳ.)


شُنَابِثٌ

شُنَابِثٌ Thick, gross, big, bulky, coarse, or rough; syn. غَلِيظٌ. (Ḳ.)

Root: شنبث - Entry: شُنَابِثٌ Signification: A2