توب توت توتيا


تُوتٌ

(ISk, T, Ṣ, M, Mgh, Mṣb, Ḳ) and تُوثٌ; (Mgh, and L and Ḳ in art. توث, q. v.;) the latter sometimes used; (Mṣb;) or this is not allowable; (ISk, T, Ṣ, Mṣb;) for the word, which is app. Persian, is pronounced by the Arabs with ت for the final as well as for the initial letter; (T, Mṣb;) [The mulberry; and especially the white mulberry;] i. q. فِرْصَادٌ: (ISk, T, Ṣ, M, Mgh, Mṣb, Ḳ:) or, accord. to the people of El-Basrah, (Mṣb,) or some of the people of El-Basrah, (Mgh,) توت is the name of the fruit, and فرصاد is that of the tree; (Mgh, Mṣb;) and this is what is commonly held: (Mṣb:) or, accord. to IDrd and others, توت is an arabicized word, and فرصاد is the Arabic name: (TA:) [توت is a coll. gen. n.:] the n. un. is with ة. (M.) [Golius says, in his Lex., on the authority of Zeyn El-' Attár, that there are three kinds: “ توت حلو, ” i. e. حُلْوٌ, “ the sweet and white mulberry, peculiarly called فرصاد; and توت حامض, ” i. e. حَامِضٌ, “ “ the sour and black mulberry; and توت وحشى, ” i. e. وَحْشِىٌّ, “ and توت العليق, ” i. e. العُلَّيْقٌ, “ the wild mulberry, i. e., with red fruit. ” In Egypt, توت is applied to the sweet mulberry, white and black, and especially to the former, as also توت بَلَدِىّ; and توت شَامِىّ to the latter. In the present day, توت العُلَّيْق is applied to the raspberry; as also توت شَوْكِىّ: and توت وَحْشِىّ, I believe, to the blackberry. توت أَرْضِىّ and توت إِفْرَنْجِىّ are applied to the strawberry.]

تُوتِيَآءٌ

, [of the masc. gender, as is shown by the phrase توتياء مَعْدَنِىٌّ, and therefore perfectly decl.,] an arabicized word, (Ṣ, Mṣb,) [Tutia, or tutty; an impure protoxide of zinc;] a certain stone [or mineral], (Ṣ, Ḳ,) well known, (M, Ḳ,) employed as a collyrium. (Ṣ, Mṣb.) [It is also applied in the present day to several kinds of vitriol; the sulphates of zinc and of copper and of iron. De Sacy says, on the authority of Ibn-Beytár, that there are two species thereof; one which is found in mines; the other, in the furnaces in which copper is melted, like cadmia; and this latter species is what the Greeks call pompholyx: of the fossil tutia there are three varieties; one is white; another, greenish; the third, yellow, with a strong tinge of red: the white is the finest variety; the green, the coarsest. (Chrest. Arabe, 2nd ed., iii. 453; where see more.) Golius, on this word, in his Lex., says, “ Optima est quæ vel naturalis, sc. Indica, cærulea, et pellucida; vel artificialis, sc. Carmanica, alba cum partis viridioris strictura. Zein. ” i. e. Zeyn El-' Attár. “ Ex plumbi præstantissimi, quod dicitur قلعى, fuligine concrescere præstantissimum genus, commune vero ex fuligine æris, tradit Jacutus ex Abulfed. ”.]